ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

 

ข่าวเตือนภัยศัตรูพืช
ระหว่าง วันที่พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 – 28 พฤศจิกายน 2561
สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4324 7209
.......................................
1. สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช
ด้วยกลุ่มอารักขาพืช สานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ได้ทาการออกสารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในช่วงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวปริมาณน้าฝนลดลง และความชื้นในอากาศลดลง พบการระบาดของไรแดงในแปลงปลูกมันสาปะหลังในระดับรุนแรง (ความเสียหายทางระดับเศรษฐกิจ : Economic Injury Level (EIL)) ที่บ้านโนนตุ่น ตาบลหนองแวง อาเภอพระยืน และกระจายทั่วไปในเขตอาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น มีแนวโน้มจะขยายพื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพแวด ล้อมมีความเหมาะสม
2. ลักษณะชีวประวัติ
ไรแดงที่พบมี 2 ชนิดคือ ไรแดงหม่อน (Mulberry Red Mite) จะอาศัยอยู่ใต้ใบมันสาปะหลัง และไรแดงมันสาปะหลัง (Cassava Red Mite) จะอยู่บนหลังแผ่นใบมันสาปะหลัง ไรแดงหม่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามใบล่างแล้วเพิ่มขยายปริมาณขึ้นสู่ส่วนยอด ส่วนไรแดงมันสาปะหลังจะเข้าทาลายหลังใบบริเวณส่วนยอดจะเพิ่มปริมาณลงมาส่วนล่าง ตัวเมียขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วชีพจักรสั้น ตัวเมียวางไข่ได้ 4- 13 ฟอง เฉลี่ย 4.79 ฟองต่อวัน ปกติไรแดงไม่ค่อยเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวไปไกล ๆ จะอาศัยลมพัดพาเส้นใยสีขาวคล้ายใยแมงมุมที่สร้างขึ้นใช้เป็นส่วนป้องกันไข่จากศัตรูธรรมชาติเป็นพาหะในการเคลื่อนย้าย
3. ลักษณะอาการ ไรแดงที่เข้าทาลายมันสาปะหลังมี 2 ชนิด โดยไรแดงหม่อนดูดกินน้าเลี้ยงตามใต้ใบล่างและจะขยายปริมาณขึ้นส่วนยอด ส่วนไรแดงมันสาปะหลังดูดกินน้าเลี้ยงบนหลังใบของส่วนยอดแล้วขยายปริมาณลงสู่ใบส่วนล่างทาให้ตาลีบ ใบเหลืองซีด ม้วนงอและร่วงมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของมันสาปะหลังเป็นอย่างมาก ถ้าการระบาดเกิดขึ้นในมันสาปะหลังที่ยังเล็กอาจทาให้ต้นมันสาปะหลังตาย และทาให้การสร้างหัวของมันสาปะหลังลดลง
4. การแพร่กระจายและการทาลาย การแพร่กระจายจะอาศัยกระแสลมพัดพาเส้นใยสีขาวคล้ายใยแมงมุมไปในทิศทางใต้ลมหลังจากนั้นจะเกาะที่ใบพืชแล้วดูดน้าเลี้ยง ทาความเสียหายจะเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ แล้วกระจายออกเป็นบริเวณกว้างหากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่ถ้าหากมีฝนตกความชื้นสูง สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมไรแดงก็จะหายไปเอง 4. ศัตรูธรรมชาติ
ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้า แมงมุม ด้วงเต่า และควรงดใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลงมันสาปะหลังหากมีความจาเป็นให้ใช้สารชีภัณฑ์ทดแทน
5. การป้องกันกาจัด
1. หลีกเลี่ยงการปลูกมันสาปะหลังในช่วงที่พืชยังเล็กกระทบกับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
2. หมั่นตรวจแปลงมันสาปะหลังโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่เหมาะสมอาจเกิดการระบาดขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าเริ่มพบการทาลายของไรแดงควรเก็บทิ้งหรือทาลายเสียเพื่อลดการเพิ่มปริมาณของไรแดง
3. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ เช่น ไรตัวห้า แมงมุม ด้วงเต่า แมลงช้างปีกใส และควรงดใช้สารเคมีทุกชนิดในแปลงมันสาปะหลังหากมีความจาเป็นให้ใช้สารชีภัณฑ์ เช่น เชื้อราบิวเวอเรีย เชื้อราเมตาไรเซียม ทดแทน
4. ถ้าพบมีการระบาดในระดับรุนแรงมีความจาเป็นต้องใช้สารเคมีกาจัดควรเป็นสารเคมีเฉพาะเจาะจง มีความเป็นพิษน้อยต่อศัตรูธรรมชาติ และฉีดพ่นเฉพาะจุดในขณะที่พืชอายุยังน้อย พ่นให้ทั่วทั้งต้น ใต้ใบ และบนใบ 1-2 ครั้ง ห่างกัน 10 วัน และไม่ควรพ่นสารเคมีชนิดเดียวกันติดต่อกันเกิน ๓ ครั้ง ควรสลับชนิดสารเคมีเพื่อป้องกันการต้านทานหรือดื้อยาของไรแดงสารเคมีที่แนะนามี ดังนี้
1) เทบูเฟนไพแรด ชื่อการค้าไคร่า (36% W/V/ EC) 2.5 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
2) เตตราไดฟอน ชื่อการค้าโอเบรอน 240 SC อัตรา 8 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
3) ไพริดาเบน ชื่อการค้าแซนไมท์ (๒๐% WP) อัตรา ๑5 กรัมต่อน้า ๒๐ ลิตร
4) ไดโคโฟล ชื่อการค้าเคลเทน (18.5%EC) อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้า 20 ลิตร
5. เกษตรกรควรหมั่นสารวจแปลงปลูกของตนเองเป็นประจา หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ หรือสานักงานเกษตรอาเภอ สานักงานเกษตรจังวัดขอนแก่น หรือโทร. 043247209
นายประยูรภัทร์ ศรีศักดิ์นอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
แหล่งที่มา : http://seedplannet.blogspot.com/2014/07/blog-post.html,

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ...

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง น

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง น...

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง แล

วันที่ 8 มกราคม 2562 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสุเทพ นาร่อง แล...

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ

วันที่ 7 มกราคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมทีมงานตรวจเยี่ยมแปลงป

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมทีมงานตรวจเยี่ยมแปลงป...

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง เกษตรอ...

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าห

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าห...

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสุจินต์ สุภาเส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอ...

more...

สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมืองขอนแก่น

----- ยังไม่มีข้อมูล -----

more...