สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
ที่ว่าการอำเภอซำสูง ถนนกระนวนเชียงยืน ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170
Tel. 0 4321 9120 Fax. 0 4321 9105
kk_sumsung@doae.go.th