ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่น

 

ที่ตั้งสำนักงาน

          สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ตั้งอยู่รวมกับที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นโดยตั้งอยู่ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอชั้นล่าง ทางทิศเหนือ โดยอำเภอซำสูง ได้รับการจัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 โดยแบ่งเขตการปกครองออกจากอำเภอกระนวน ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์โสกตุกหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน มีเนื้อที่ประมาณ 284 ไร่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายกระนวน-เชียงยืน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23 ห่างจากตังจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 36 กิโลเมตร         

บทบาทและภารกิจ

แนะนำอำเภอซำสูง

  1. วางแผนและส่งเสริมการผลิตการเกษตรในเขตอำเภอ  

  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

  3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช  ประมง และปศุสัตว์

  4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา  

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

       ท้องที่อำเภอซำสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกระนวน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซำสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน 

   ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซำสูง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

   คำว่า "ซำสูง" มีความหมายตามฐานทางภาษาอีสาน หรือภาษาลาว  คำว่า "ซำ" แปลว่า บริเวณที่ต่ำที่มีน้ำไหลมารวมเป็นแอ่งขัง หรือเป็นที่ชุ่มชื่นมีน้ำใต้ดินมาก 

       โดยชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอซำสูงที่มี "ซำ" เช่น บ้านซำโอง ฉะนั้น ซำสูง จึงหมายถึง ชื่อหนึ่งของชุมชนบ้านกระนวน บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ชุ่มชื้นมีน้ำใต้ดินไหลมาจากที่สูงของป่าดงซำ ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์

       ผืนป่าดงซำผืนนี้มีพื้นที่ครอบคลุมและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รอยต่อของอำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง โดยอำเภอซำสูงมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ปางสะดุ้งมาร ก่อสร้างสมัยทวาราวดี นามว่า "หลวงปู่พระเจ้าใหญ่" 

ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย เป็นที่เคารพสักการะของ ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

การเมืองการปกครอง

          อำเภอซำสูง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2545 เป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน   

สภาพเศษฐกิจและสังคม

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

พื้นที่

          พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 188 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 117,500 ไร่

 

20 กุมภาพันธ์ 61 11:14:07