ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

แนะนำสำนักงาน

สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่น

 

 

ที่ตั้งสำนักงาน

          สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ตั้งอยู่รวมกับที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่นโดยตั้งอยู่ภายในอาคารที่ว่าการอำเภอชั้นล่าง ทางทิศเหนือ โดยอำเภอซำสูง ได้รับการจัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2537 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2537 โดยแบ่งเขตการปกครองออกจากอำเภอกระนวน ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์โสกตุกหลุก หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน มีเนื้อที่ประมาณ 284 ไร่ ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายกระนวน-เชียงยืน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 23 ห่างจากตังจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 36 กิโลเมตร
         

 

บทบาทและภารกิจ

  1. วางแผนและส่งเสริมการผลิตการเกษตรในเขตอำเภอ  

  2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  

  3. ส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิตพืช  ประมง และปศุสัตว์

  4. ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา  

  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

พื้นที่

          พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 188 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 117,500 ไร่

         
 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         
 

ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

 

การเมืองการปกครอง

          อำเภอซำสูง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2545 เป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน

         
สภาพเศษฐกิจและสังคม

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

31 ตุลาคม 58 00:23:42