ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

 

นายสุจินต์  สุภาเส

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง

 

 

นายสุเทพ นาร่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคูคำและคำแมด

โทร. 08 8549 9170

นางสมนึก ด่านซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระนวน

โทร. 089-4213408

 

นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบ้านโนน

โทร. 089-6222780

 

นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลห้วยเตย

โทร. 061-0295050

 

นางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา

พนักงานธุรการ

โทร. 084-5199852

 

นางสาวผกาวรรณ  มณีรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร. 095 - 8092169

11 ตุลาคม 61 10:50:41