ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

 

นายวันที  เนื่องชุมพล
เกษตรอำเภอซำสูง

 

 

นายสุเทพ นาร่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคูคำ

 

นางสมนึก ด่านซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระนวน

 

นายพงษ์สิทธิ์ เฉลยพจน์ 
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

รับผิดชอบตำบลบ้านโนน

 

นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคำแมด

 

นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลห้วยเตย

นางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา

พนักงานธุรการ

 

นางสาวฐิติกา  เฮงพัฒนาดำรงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

11 มีนาคม 60 13:04:22