ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

 

 

 

เกษตรอำเภอซำสูง

 

นายสุเทพ นาร่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคูคำและห้วยเตย

โทร. 08 8549 9170

นางสมนึก ด่านซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระนวน

โทร. 089-4213408

 

นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบ้านโนน

โทร. 089-6222780

 

นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลคำแมด

โทร. 061-0295050

 

นางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา

พนักงานธุรการ

โทร. 084-5199852

 

นางสาวนันทมน  วงค์คำจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร. 082-6299537

7 ตุลาคม 62 10:34:58