ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

นางสุดารัตน์  ทองเดือน

เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน

เกษตรอำเภอซำสูง

 

นายสุเทพ นาร่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคูคำและห้วยเตย

โทร. 08 8549 9170

นางสมนึก ด่านซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระนวนและบ้านโนน

โทร. 089-4213408

 

 

 

นายกิตติกร  ไชยเดช

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลคำแมด

โทร. 083 - 6823016

 

นางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา

พนักงานธุรการ

โทร. 084-5199852

 

นางสาวนันทมน  วงค์คำจันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร. 082-6299537

15 มกราคม 63 10:48:40