ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อัตรากำลัง

 

 

นายวันที  เนื่องชุมพล
เกษตรอำเภอซำสูง

 

 

นายสุเทพ นาร่อง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลคูคำและคำแมด

 

นางสมนึก ด่านซ้าย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลกระนวน

 

 

 

 

นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

รับผิดชอบตำบลบ้านโนน

 

นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลห้วยเตย

นางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา

พนักงานธุรการ

 

นางสาวฐิติกา  เฮงพัฒนาดำรงค์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

3 ตุลาคม 60 11:16:23