ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์

วันที่ 22 กันยายน 2561 ตรวจเยี่ยมโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนคูคำ การทำปุ๋ยอินทรีย์...

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย

ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย...

วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

อบรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด...

วันที่ 18 กันยายน 2561

รับปัจจัยการผลิตโครงการผักแปลงใหญ่...

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)...

ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนย์มายุ 86 พรรษามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนย์มายุ 86 พรรษามหาราชินีในรัชกาลที่ 9 และลงนามถวายพระพรชัยมงคล...

ทำสัญญายืมเงินโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ระหว่างคณะกรรมการการระดับชุมชนและคณะกรรมการระดับ

ทำสัญญายืมเงินโครงการเสริมสร้างรายได้เกษตรกรรายย่อย ระหว่างคณะกรรมการการระดับชุมชนและคณะกรรมการระดับกลุ่มย่อย จำนวน 5 ชุมชน 19 โครงการ...

ปัจจัยกาผลิตด้านประมงและพัฒนาที่ดิน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 2.ประ

ปัจจัยกาผลิตด้านประมงและพัฒนาที่ดิน โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2560 ...

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับอำเภอ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้ดำเนินการจัดเวทีโครงก...