ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงได้ดำเนินการจัดเวทีโคร...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 61

นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 สถานีพัฒนาที่ดิ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวที...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดเวที...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจั...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 256

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัด กิจกรรมการฝึ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตร อำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึกอ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561นายกำจัดศรเสนานวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตร อำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึกอบ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึ...