ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการฝึก...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายทวิช พิมพะ นายอำเภอซำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมจัดกิจกรรมการฝีกอบรมเกษตรกร โ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 11 มิถุนายน 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมประจำเดือน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตามภาระกิจ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผล...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 พ.ค.2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการ เกษตรอำเภอซำสูง ได้มอบหมายนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมกับ จนท.สนง.เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์ อำเภอ ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงาน Field day ณ สำนักงานเกษตรอ...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ได้จัดทำโครงการอบรมเกษตรกร "เสริมสร้า...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นางสาวพัชยา แเดนสีแก้ว เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียง...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รก.เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย และนายสุเท...

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา รก.เกษตรอำเภอซำสูง ออกติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืช...