ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

   ท้องที่อำเภอซำสูงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกระนวน ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอซำสูง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2537 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ปีเดียวกัน 

   ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอซำสูง ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

   คำว่า "ซำสูง" มีความหมายตามฐานทางภาษาอีสาน หรือภาษาลาว  คำว่า "ซำ" แปลว่า บริเวณที่ต่ำที่มีน้ำไหลมารวมเป็นแอ่งขัง หรือเป็นที่ชุ่มชื่นมีน้ำใต้ดินมาก เช่น ที่ต่ำของเนินป่า ร่องภูเขา เช่นชื่อซำต่าง ๆ ของภูกระดึง  เป็นต้น 

   โดยชื่อหมู่บ้านในเขตอำเภอซำสูงที่มี "ซำ" เช่น บ้านซำโอง ฉะนั้น ซำสูง จึงหมายถึง ชื่อหนึ่งของชุมชนบ้านกระนวน บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ชุ่มชื้นมีน้ำใต้ดินไหลมาจากที่สูงของป่าดงซำ ซึ่งเป็นป่าดิบแล้งที่อุดมสมบูรณ์ ผืนป่าดงซำผืนนี้มีพื้นที่ครอบคลุมและเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รอยต่อของอำเภอน้ำพอง อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง โดยอำเภอซำสูงมีพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ปางสะดุ้งมาร ก่อสร้างสมัยทวาราวดี นามว่า "หลวงปู่พระเจ้าใหญ่" ประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย เป็นที่เคารพสักการะของ ประชาชนในเขตเทศบาลและประชาชนทั่วไป 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอชื่นชม และอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะภูมิประเทศ

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

การเมืองการปกครอง

          อำเภอซำสูง แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2545 เป็น 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน   

สภาพเศษฐกิจและสังคม

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงโคราช ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ มีการชะล้างพังทะลายของหน้าดินสูง ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ อาศัยน้ำฝน และจะประสบกับภาวะฝนแล้งและทำการเกษตรได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม

27 ธันวาคม 60 16:05:37