ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

คู่มือประชาชน

คู่มือสำหรับประชำชน

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน 4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทากิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลัก 5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทากิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กาหนดให้ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นาชุมชน 6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. สาหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 13 วันทาการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทาการ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน 4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทากิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลัก 5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทากิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กาหนดให้ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นาชุมชน 6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. สาหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 40 วันทาการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทาการ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

 

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน (1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน (2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน (3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน (4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน (2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทาคุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้ (3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น (๔) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

----- ยังไม่มีข้อมูล -----