ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 61

       ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 24 กรกฏาคม 61 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 12 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประมงอำเภอกระนวนรับผิดชอบอำเภอซำสูง ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ. หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง   อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น 

 

 

26 กรกฎาคม 61 15:01:19