ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561

1.วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมาย นางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาววรรณวิสา  จุ้ยพุทธา เจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับการอบรมการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการระดับจังหวัด โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม Varee Vallay Hall วารีย์ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

2. วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมาย นายสุเทพ  นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่ับการอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมด้านการตลาด ณ Varee Vallay Greenวารีย์ วัลเลย์ รีสอร์ท อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

 

23 กันยายน 61 10:17:20