ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แกเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมาย นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ในตำบลคำแมด และตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

      

      

 

23 กันยายน 61 10:21:45