ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา

วันที่ 19 กันยายน 2561 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูกาลทำนา ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำ ส่วนที่ 5  บ้านจำเริญ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

   

 

23 กันยายน 61 10:36:29