ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer จำนวน 20 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

5 กุมภาพันธ์ 62 14:03:20