ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสู

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม พัฒนา นาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น smart farmer ณ ศพก.อำเภอซำสูง ต.กระนวน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

20 กุมภาพันธ์ 62 09:48:43