ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 14 กพ.62 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง เปิดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิ

วันที่ 14 กพ.62 นายไชยนันท์  ใจตรง  เกษตรอำเภอซำสูง เปิดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 ณ ศพก.อ.ซำสูง โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น ชลประทานหนองหวานและ สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ร่วมให้ความรู้

20 กุมภาพันธ์ 62 09:51:40