ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ด

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกดษตรอำเภอซำสูง ได้ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทค โนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรได้ ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ในพื้นที่ จำนวนผู้เข้าร่วมงาน 100 ราย หน่วยงานให้บริการ 10 หน่วยงาน ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอซำสูง (ศพก.อ.ซำสูง) หมู่ที่ 6 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

      

       

      

16 พฤษภาคม 62 09:23:14