ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้

1.นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา ปี 2561/62 ณ ม.5,6 ตำบลห้วยเตย

       

2. นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก  ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำพาเกษตรกรอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.ณ อาคารฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

      

 

23 พฤษภาคม 62 11:09:07