ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าอบรมการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด (ครู ข) 
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

   

23 พฤษภาคม 62 11:15:08