ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้ 1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีดังนี้
1. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายนางสมนึก  ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น


2. นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลผลิตทางการเกษตร ในงาน"วันข้าวและชาวนาไทยจังหวัดขอนแก่น" ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง หมู่ที่ 22 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

      

   

5 มิถุนายน 62 10:18:21