ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 11 มิถุนายน 2562 มีดังนี้

1. นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

     

     

2. นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และนางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนารวมพลคนแปลงใหญ่ โดยนำเกษตรกร 7 รายจัดนิทรรศการผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง-ซำโอง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

      

 

12 มิถุนายน 62 11:07:03