ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก  ด่านซ้าย และนางสาวนภาภรณ์  คุณธะรักษ์ นวส.ชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น

     

      

18 มิถุนายน 62 14:18:40