ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 17 มิถุนายน 2562

1.นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      


2.เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงรับบริการเกษตรกรที่เข้ามาติดต่อขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

 

18 มิถุนายน 62 14:20:36