ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 มีดังนี้
1. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำเดือนวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

   
2. นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

7 ตุลาคม 62 10:24:26