ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง และนางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดิน จ่ายปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 61

ณ ห้องผระชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

      

16 ตุลาคม 62 10:08:13