ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 15 ตุลาคม 2562

วันที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายสุเทพ  นาร่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง เข้าร่วมงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดโรคใบด่างในมันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังสามารถสำรวจโรคใบด่างในแปลงมันสำปะหลังของตนเองได้ถูกต้อง  พร้อมทั้งสามารถป้องกันไม่ให้แปลงมันสำปะหลังเกิดโรคใบด่าง  หากพบโรคใบด่างสามารถทำลายกำจัดได้ถูกต้อง โดยมี นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งปล่อยโดรนฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงหวี่ขาว  ตัดต้นมันสำปะหลังในแปลงที่เกิดโรค และปล่อยแมลงหวี่ขาว ณ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

   

16 ตุลาคม 62 10:12:45