ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงวันที่ 17 มกราคม 2563 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงวันที่ 17 มกราคม 2563 มีดังนี้
1.นางสาววรรณา ภูงามเงิน เกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลกระนวน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
     


2.นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก  ด่านซ้าย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer และนายสรรพสิทธิ์ นามสพร ประธาน Young Smart Farmer ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

         
3.นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิตติกร  ไชยเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านโพธิ์ศรี-กุดทิง ม.3-4 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

          

22 มกราคม 63 13:42:08