ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

วันจันทร์ที่  20  มกราคม  2563  นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายกิตติกร ไชยเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อให้บริการด้านการเกษตรช่วงต้นฤดูกาลผลิตในพื้นที่ โดยนายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงาน   ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น

          

     

22 มกราคม 63 13:48:16