ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2563

วันอังคารที่  21  มกราคม  2563 นางสุดารัตน์  ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ  นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการรวมกลุ่มอาชีพชุมชนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

22 มกราคม 63 13:53:47