ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 22 มกราคม 2563 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 22 มกราคม 2563 มีดังนี้

1.นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินและปุ๋ยระดับพื้นที่ ปี 2563 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 63ณ โรงแรมวีวีช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

        

2.นางสุดารัตน์ ทองเดือน เกษตรอำเภอเวียงเก่า รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน (หลักสูตรเฉพาะทางเคหกิจเกษตร)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 22 - 25 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเจริญธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

    

 

22 มกราคม 63 15:29:40