ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ 10 มิถุนายน  2559  สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4  และหัวกน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เดินทางไปเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 กลุ่มเพาะเห็ดขอนขาวในท่อซิเมนต์ บ้านกระนวน ม.2 ต.กระนวน และกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า บ้านคู ม.1 ต.คูคำ โดยมี เกษตรอำเภอซำสูง และ เกษตรตำบลกระนวน ให้การต้อนรับ

      

 

      

 

 

15 มิถุนายน 59 11:32:13