ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิ

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 08:30 น. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง และประสานงานกลุ่มผักซำสูง ต้อนรับคณะศึกษา ดูงาน จากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงการค้า กระทรวงปลูกฝังกิสิกรรม สปป.ลาว 9 ท่าน ไทย 9 ท่าน ประกอบสถานศึกษา มูลนิทิ องค์กร เจ้าหน้าที่สถาบ้นฯ 2ท่าน ร่วม20ท่าน เรื่อง
1.ความมาเป็นของผักซำสูง
2.การบูรณาการ การทำงาน 3 ฝ่ายเกษตรกร รัฐ และเอกชน
3.การทำงานเป็นกลุ่ม บริหาร การตลาด

        

 

        

 

27 มิถุนายน 59 09:30:27