ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 23 มิถุนายน นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field

วันที่ 23 มิถุนายน นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี( Field day) และบริการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559   ณ ศพก.อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 สถานี คือ
สถานีที่ 1   เรื่องการจัดการดินปุ๋ย จากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่น
สถานีที่ 2   เรื่องการบริหารจัดการน้ำ จากสำนักงานชลประทานจังหวัดขอนแก่น และการจัดทำบัญชีฟาร์ม จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
สถานีที่ 3   เรื่องบริหารจัดการความเสี่ยง  จากสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
สถานีที่ 4   เรื่องการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น
ในงานนี้มีเกษตรกรร่วมงาน 130 ราย สมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหณ่ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง และมีหน่วยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมงาน 8 หน่วยงาน

 

 

 

 

 

27 มิถุนายน 59 09:59:21