ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

Field Day

       งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)

ณ ศพก.อำเภอซำสูง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้า ร่วมเป็นเกียรติในการอบรม

โดยมีฐานเรียนรู้ทั้งหมด 4 ฐาน ดังนี้

1.การใช้เมล็ดพันธุ์ดี,การจัดการศัตรูพืช
2.การเตรียมดิน,การใช้ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยอินทรีย์
3.การเลี้ยงปลาแบบอินทรีย์ในบ่อ
4.การเลี้ยงไก่ไข่

 

 

 

 

 

 

 

20 มิถุนายน 60 09:24:35