ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่ 8 กันยายน 2560 มีดังนี้ 1. นายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ในวันที่  8 กันยายน 2560  มีดังนี้

1. นายวันที  เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

                 

2. นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานในการพิจารณารับแบบ ชกอ.02 ระดับหมู่บ้าน/ชุมขน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2560 ณ ห้องประชุมพระเจ้าใหญ่ ที่ว่าการอำเภอซำสู

       

3. นายวันที  เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นางสมนึก  ด่านซ้าย นวส.ชำนาญการ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตของเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

     

 

 

12 กันยายน 60 16:11:08