ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

  ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด  ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง และนายสำรอง เอกตาแสง ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร ระยะที่ 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 45 คน จัดขึ้น ณ ศพก.อำเภอซำสูง

20 กุมภาพันธ์ 61 10:27:08