ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

   ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

   - เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ร่วมประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเพื่อถ่ายทอดความรู้และแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระเจ้าใหญ่อำเภอซำสูง เพื่อให้เกิดการบูรณาการและเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลให้สัมฤทธิผล   

   - เวลา 14.30 น.  นายกำจัด  ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และภาระกิจเร่งด่วน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง

   - เวลา 15.30 น. นายกำจัด  ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพระเจ้าใหญ่  ที่ว่าการอำเภอซำสูง ชั้น 2 

 

   

20 กุมภาพันธ์ 61 11:31:20