ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีดังนี้

     1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (พายุเซินกา) ปี 2560 ณ สนง.เกษตรอำเภอซำสูง

  

       2.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นายสุเทพ  นาร่อง นวส.ชำนาญการ เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมการสร้างสังคมให้เข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอซำสูง  จ.ขอนแก่น

 

 

13 มีนาคม 61 10:19:49